Tentest Trade OÜ garantiitingimused

Müügigarantii andja: Tentest Trade OÜ, Läike tee 1, Peetri, Rae vald, Harjumaa, 75312

Garantiiaega hakatakse arvestama momendist, kui müüja on kohaselt täitnud kauba ostjale üleandmise kohustuse. Selle aja jooksul on ostjal õigus esitada müüjale pretensioone tootel ilmnenud tootmisvigadele.

Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. (VÕS § 218 lg 2). Esimesel kuuel kuul tõendab müüja tootmisvea olemasolu ja kannab kõik kulutused, mis seonduvad asja parandamise või asendamisega (eelkõige veo-, posti, töö-, reisi- ja materjalikulud), olenemata tõendamise tulemusest. Järgmised 1,5 aastat peab tõendama ja kulud kandma klient.

Kaupade vahetamine, tagastamine või puuduste kõrvaldamine toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

Koos tootega tuleb esitada kirjalik nõue mis sisaldab:

 • müügidokument (ostutšekk, millest nähtuks ostu sooritamise kuupäev);
 • puuduse ilmnemise aeg ning kirjeldus;

Garantiinõue tuleb esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 kuu möödumisel hetkest mil ostja sai või pidi saama puudusest teada. Garantiiga antakse ostjale õigus nõuda garantiitähtajal toote tasuta parandamist või asendamist.

Garantii kehtib

 • toote konstruktsioonile;
 • toote viimistlusele;
 • tootja poolt teostatud paigaldustööle;
 • transportimise käigus tekkinud vigastustele juhul, kui toote transport on teostatud tootja poolt.

Garantii ei kehti

 • toote naturaalsest kulumisest tulenevatele vigastustele või kulumisele;
 • toote mitteotstarbelisel kasutamisel;
 • toote tahtlikul või tahtmatul lõhkumisel;
 • ettenägematutest asjaoludest nt loodusjõudude mõjul tekitatud vigastustele;
 • toote valesti paigaldamise korral, kui töid ei teostanud tootja;
 • tootele, mida on töödeldud ebasobiva viimistlusvahendiga;
 • toote valesti ladustamisest tingitud kahjustustele;
 • paigaldusvigadele, kui paigaldust ei ole teostanud tootja.
 • Tentest Trade OÜ ei vastuta ebakorrektsest toote paigaldusest tulenevate kahjude eest.
 • Tootele ei kehti tootegarantii, kui toode on paigalduse käigus rikutud või pole kasutatud õigeid paigaldusvõtteid ja on saanud seetõttu kahjustusi/rikutud.

Garantiiga seonduvate küsimuste korral palun pöörduge meie klienditeeninduse poole Info@tentest.ee

14-Päevane tagastusõigus

Vastavalt võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil (interneti vahendusel) sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, kui kaup on tarbijale üle antud, kui võlaõigusseadusest ei tulene teisiti.

14-päevase taganemisõiguse kasutamisel tuleb lähtuda võlaõigusseaduses. Allpool on toodud info kergemaks leidmiseks välja olulisemad tingimused:

 • Tarbija peab taganemisõiguse kasutamisel jälgima võlaõigusseaduse §-s 562 sätestatud tarbija kohustusi. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.
 • Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse aadressil info@tentest.ee, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.
 • Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
 • Tähelepanu! Toodete tagastamisel veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada oleks välistatud.
 • Kaup, mis saabub tellijani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel tellijale. Kui kaubal ei ole säilinud terve originaalpakend, võib Tentest Trade OÜ kauba tagasivõtmisest keelduda.
 • Kasutades 14-päevast taganemisõigust kannab tarbija asja Tentest Trade OÜ-le tagastamisega seotud otsesed kulud.